Speciaalzaak voor sanitair & verwarming

Ruime toonzaal voor doe-het-zelvers !

Privacy verklaring

Contact informatie:

Firma : CLAERHOUT P. & CO. BVBA
Adres : Overleiestraat 101, 8530 Harelbeke
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0416.664.686
E-mail: info@claerhoutsanitair.be
Telefoonnummer: 056/71.35.87

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die gebruik maakt van onze diensten, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die CLAERHOUT P. & CO. BVBA toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van onze diensten verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. CLAERHOUT P. & CO. BVBA behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

CLAERHOUT P. & CO. BVBA is verwerkingsverantwoordelijke (‘Beheerder’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

CLAERHOUT P. & CO. BVBA is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CLAERHOUT P. & CO. BVBA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

CLAERHOUT P. & CO. BVBA verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker de nodige dienstverlening te kunnen voorzien. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

7. Hoelang bewaren we uw data?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven en zolang we dit nodig achten voor (wettelijke) archiveringsdoeleinden. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2. Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus hebt u het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking uw gegevens.

8.3. Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4. Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor CLAERHOUT P. & CO. BVBA om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6. bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht je ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. CLAERHOUT P. & CO. BVBA zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die uw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan CLAERHOUT P. & CO. BVBA verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan CLAERHOUT P. & CO. BVBA of via e-mail (info@claerhoutsanitair.be) aan. Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door CLAERHOUT P. & CO. BVBA, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)